Regulamin Klubu urodzinowego restauracji włoskiej Pasta i basta

Klub urodzinowy restauracji włoskiej Pasta i pasta

 1. Organizatorem promocji „Klub urodzinowy restauracji włoskiej Pasta i basta” jest Pasta i basta Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odolańskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000027033, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych, NIP: 953-101-44-94, zwana dalej „restauracją”.
 2. Promocja trwa od 17 sierpnia 2013 roku do odwołania.
 3. Promocja „Klub urodzinowy restauracji włoskiej Pasta i basta” polega na tym, że restauracja zbiera informacje na temat daty urodzin Uczestnika promocji poprzez formularz rejestracji, a następnie na 7 dni przed każdą kolejną rocznicą urodzin, wysyła e-mail, uprawniający do otrzymania zniżki 19 złotych na dowolną pastę ze stałego menu restauracji oraz kieliszka wina domowego w restauracji Pasta i basta.
 4. Warunki skorzystania z promocji „Klub urodzinowy restauracji włoskiej Pasta i basta”:
  - wpisanie przez Korzystającego z promocji prawdziwych danych (imię, adres e-mail, data urodzenia) w formularzu
  - zaznaczenie zgody na warunki niniejszego regulaminu
  - zarezerwowanie stolika online
  - przyniesienie do restauracji wydruku e-maila z informacją o zniżkach i oddanie go obsłudze restauracji lub pokazanie tego e-maila na urządzeniu mobilnym (w obu przypadkach widoczne muszą być pola "adresat" oraz "data otrzymania e-maila").
 5. Aby móc skorzystać z promocji konieczne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków łącznie.
 6. Ze zniżek można skorzystać tylko w ciągu 14 dni od otrzymania e-maila z informacją o zniżkach.
 7. Niemożliwe jest podanie informacji o urodzinach więcej niż jednej osoby przy użyciu tego samego adresu mailowego.
 8. Promocji nie łączy się z innymi promocjami i nie można z niej skorzystać przy zamówieniach na wynos oraz przy zamówieniu pasty z innego niż stałe menu (na przykład menu sezonowe, menu lunchowe).
 9. Ze zniżek może skorzystać tylko osoba, która otrzymała e-mail z informacją o nich. Zniżek nie można przekazać, podarować, wymienić. Nie podlegają też wymianie na gotówkę, ani inne towary czy usługi.
 10. Jedna osoba może skorzystać z promocji "Klub urodzinowy restauracji włoskiej Pasta i basta” tylko jeden raz w roku, niezależnie od liczby adresów e-mail, którymi się posługuje.
 11. W przypadku niemożności udzielenia zniżek z powodu działania siły wyższej (np. brak prądu albo gazu) restauracja nie gwarantuje możliwości skorzystania z promocji w innym terminie.
 12. Podając swoje dane osobowe w formularzu rejestracji, podający dane wyrażają zgodę i upoważniają restaurację do przetwarzania tych danych osobowych dla celów przeprowadzenia promocji oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów restauracji.
 13. Podającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 14. Restauracja informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
 15. Restauracja oświadcza nie przekazuje, nie udostępnia i nie sprzedaje nikomu danych osobowych Korzystających.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane na adres restauracji na piśmie. Adres restauracji został wskazany w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
 17. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres restauracji.
 18. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 19. Restauracja w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 20. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w promocji.
 21. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody, spowodowane podaniem nieprawdziwych danych.

> Zapisz się do Klubu Urodzinowego restauracji Pasta i basta

Klub urodzinowy restauracji włoskiej Pasta i pasta